Академичен профил 2021-2022

История

Американският колеж в София е една от най-старите американски образователни институции извън Съединените щати. Тя води началото си от училището за момчета, основано във Филипополис през учебната 1860 г. и основаното три години по-късно от училище за момичета в Ески Загра. Училището е затворено от българското правителство през 1942 г., за да отвори отново врати за подготвителен клас от 100 ученици през септември 1992 г. Колежът е сред челните частни гимназии на Балканите, а приемът е силно конкурентен. Американският колеж в София съчетава ценностите и най-добрите практики на американската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа. Като развива критическото мислене и интелектуалното любопитство през целия живот, колежът изгражда лидерски качества и умения за сътрудничество между способни ученици с различна социална, културна, икономическа и географска принадлежност. Възпитаниците на колежа продължават образованието си в някои от най-престижните университети в САЩ и Европа, където високо се ценят тяхното критично мислене, умения за разрешаване на проблеми и способности за поставяне и постигане на ясни цели. Те са социално ангажирани и успешно се конкурират с блестящи ученици от целия свят. Учебният план на колежа е взискателен и всички предмети се преподават на английски език на високо ниво. Осигуряваме задълбочена подготовка за висше образование на мотивирани млади хора и сме изцяло акредитирани от българското Министерство на образованието и науката и американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA), както и от Международната бакалауреатска организация (IB). Понастоящем програмата IB Diploma е достъпна за чуждестранни ученици. Повечето ученици получават и българска, и американска диплома. Учебната програма в колежа е взискателна и повечето предмети се преподават на английски на напреднало ниво на подготовка за висши учебни заведения. 

Акредитация

Американският колеж в София е профилирана гимназия с прием след завършен 7. клас, утвърдена от Министерството на образованието и науката. Всички завършили ученици получават българска диплома, независимо дали са достигнали критериите на колежа за получаване на американска диплома. Американският колеж има пълна акредитация от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA), както и пълна акредитация от Международната бакалауреатска организация (IB).

Ученици

В Американския колеж учат 917 ученици, от които 97% българи (12% от които не са от София) и 3% чуждестранни ученици от 10 други държави. Випуск 2022 наброява 155 ученици. Приемът на български ученици в колежа се основава на резултатите от приемен изпит на български език през пролетта на годината, в която  ученикът е в 7. клас, който проверява езиковата култура, познанията по математика и аналитичното мислене на кандидатите. Не се изисква владеене на английски език. Всяка година се приемат 180 ученици, постигнали най-високи резултати на приемния изпит. 26% от кандидатствалите миналата година са приети, като записалите се в колежа са 69% от приетите ученици. Приетите ученици след това прекрват цяла "подготвителна" година, в която учат английски език.  Годишната такса за един ученик е левовата равностойност на 7 200 евро. Всички семейства на класирани ученици, които се нуждаят от намаляване на учебната такса, могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса. Близо 26% от учениците в настоящия подготвителен клас се обучават на намалена учебна такса.Чуждестранни ученици и български ученици, учили в чужбина, се приемат въз основа на отлично владеене на английски език и отлично академично представяне в тяхното предишно училище. Годишната такса за един чуждестранен ученик е левовата равностойност на 18 800 евро.

Структура и учебна програма

Всички курсове в Американския колеж в София се преподават на напреднало подготвително ниво за висши учебни заведения, защото тяхното темпо и дълбочина са необходими за постигането на двете дипломи и справянето с финалните изпити. (В допълнение, занятията в рамките на профил се считат за напреднало ниво.) Всички ученици получават американската диплома за завършено средно образование. В допълнение, българските ученици получават българска диплома за завършено средно образование, а чуждестранните ученици - IB диплома. Курсът на обучение в колежа продължава пет години: подготвителен клас (с интензивно изучаване на английски език) и още четири гимназиални класа: 9–12 клас. Учебната програма отговаря на държавните образователни изисквания и одобрените от Министерство на образованието и науката учебни програми по съответните предмети. Всяка година учебният план на колежа се одобрява от МОН. Седмичната учебна програма на учениците в колежа е представена в обобщен вид по класове в таблицата долу. В 9–10 клас всички предмети, с изключение на български език и чужди езици, се преподават на английски език. В 11–12 клас всички предмети, с изключение на български език и литература, чужди езици, география и история на България за 12 клас, се преподават на английски език. Всички ученици в колежа изучават профилирано английски език и избират допълнителен профил от следните: математика, софтуерни и хардуерни технологии, хуманитарни науки, чужди езици, природни науки и предприемачество. Всички ученици в колежа изучават допълнително математика, отвъд изискванията на българската учебна програма.

 

КУРСОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА И АМЕРИКАНСКА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Предмет 8. клас (подготв.) 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас
Английски език 20 6 5 5.5 6
Български език 4 3 3. 3 5
Математика 3 4 4 4 5
Биология   2 2 2  
Химия   2 2 2  
Физика   2.5 2 2 1
Чужд език   3 3 2 3
История   2 2 2 2
География   2 1.5 1.5 1
Философия   1.5 1.5 1.5 2
Физични науки 1        
Информатика 1 2 2 1.5 2
Физическо възпитание 3 3 3 3 3
Изобразително изкуство 1 1      
Музика 1 1      
СИП   2 4 4 4
Профил, избран от ученика     2 2 3
Общ хорариум 34 37 37 36 37Международна програма IB

В Американския колеж в София програмата IB е въведена само за чуждестранните ученици. Във Випуск 2021 всички чуждестранни зрелостници получиха пълната диплома за завършена програма IB със среден резултат 36. Най-високият успех е 41, а най-ниският - 32. 

Оценяване и система за класиране

Политиката на училището е да не ранкира учениците по успех. Всички учебни предмети се оценяват по шестобалната система, с оценки от 2 до 6 по стандарта, описан в таблицата долу. Най-високият възможен среден успех (GPA) е 6.00. Учебната програма в колежа е взискателна и повечето предмети се преподават на английски на напреднало ниво на подготовка за висши учебни заведения и от учениците се изисква да поддържат среден успех не по-нисък от 4.50. Преизчисляването на средния успех от българската шестобална система в американската четиристепенна система се получава, като се извадят две единици от оценката, оформена по българската система. Например, оценка 6.00 по българския стандарт се равнява на оценка 4.0 по американския. Ученици със срочен среден успех 5.50-5.89 (3.5-3.89 в САЩ) се вписват в Почетния списък на колежа. Ученици със среден успех 5.90-6.00 (3.9-4.0 в САЩ) се включват в Почетния списък на Президента. В случай на постигнат най-висок среден успех едновременно от няколко ученици, за отличник на випуска, който получава правото да произнесе реч на дипломирането на випуска си, се избира този от тях с най-голям брой свободноизбираеми предмети.

Система за оценяване
6 (A) Отличен (91.5-100%)
5 (B) Мн. добър (80.5-91.4%)
4 (C) Добър (70.5-80.4%)
3 (D) Неудовлетворителен (59.5-70.4%)
2 (F) Слаб (0-59.4%)
Випуск 2022 Среден успех
8. клас 5.44
9. клас 5.60
10. клас 5.67
11. клас 5.63

Резултати от изпити SAT за Випуск 2022

Средно 50% от дванайсетокласниците в Американския колеж в София годишно полагат изпита SAT. Средният резултат, постигнат от Випуск 2022 на изпита SAT от август 2021 г. до октомври 2021 г., е 1370 (по скалата с 1600 възможни точки). В таблицата по-долу са представени средните резултати на Випуск 2022: 

SAT -  Випуск 2022
Резултати: август 2020 - юли 2021
Брой ученици Среден резултат
Общо 80 1323
ERW (Четене и писане, основано на доказателства) 80 644
Математика 80 679
SAT -  Випуск 2022
Резултати: август 2021 - октомври 2021
Брой ученици Среден резултат
Общо 40 1370
ERW (Четене и писане, основано на доказателства) 40 659
Математика 40 711

Кодът на Американския колеж в София в CEEB (Борд, отговарящ за прием в колежи и университети) е: 718180. 

В колежа се провежда свободноизбираема подготовка за изпитите SAT и AP, която цели да запознае учениците с формата на стандартизираните тестове, които не са типични за българските училища. При никакви обстоятелства не се позволява на учениците да отсъстват от редовни учебни занятия заради подготовка за приемни изпити (SAT, AP, изпити за местни университети и др.).

Резултати от тестове по програма AP

Макар че не се преподават официално предмети по програмата AP, всеки заинтересован ученик може да избере да се подготвя самостоятелно и да се яви на изпитите. През май 2008 г. в колежа започна провеждането на тестове по програмата AP и 17 ученици от 10–12 клас се явиха на 33 теста по 18 учебни предмета от програмата AP.

Изпити AP с над 9 ученици 
(9. - 12. клас) 2021
Резултат 3 Резултат 4 Резултат 5 Общ брой
изпити
Биология 12 4 1 22
Висша математика (Calculus AB) 2 2 1 13
Висша математика (Calculus BC) 5 4 7 26
Химия 4 0 1 12
Информатика А 3 3 5 12
Макроинкономика 3 5 4 20
Микроикономика 3 13 5 26
Физика 1 5 1 2 18
Физика C: Механика 2 4 3 9
Психология 1 4 1 17

Програма "Творчество, действие и служба в полза на обществото" (CAS) и зрелостни проекти (SIHP)

В съответствие с програмата IB и нейния модел за извънкласна дейност CAS, от всички ученици в Американския колеж се изисква да покрият 75 часа извънкласни занимания всяка година в едно от трите направления (или комбинация от тях): творчество (планиране и организиране на проекти), действие (активно участие) и социално-насочени дейности. Дванайсетокласниците могат да избират между програмата „Творчество, действие и служба в полза на обществото” и/или Зрелостен проект. Зрелостните проекти изискват участие на един преподавател и на един професионален съветник, разработване на изследователско есе и представяне на резултатите от проекта пред оценяващо жури. Учениците, които изберат да реализират Зрелостен проект, полагат усилия, които надвишават изискванията на колежа за дипломиране.

Прием в университети

Всяка година, средно 98% от дванайсетокласниците кандидатстват в колежи и университети извън България. Учениците от випуски 2011–2021 на колежа са продължили образованието си в следните колежи и университети, като в много от случаите са получили значителни стипендии или намаляване на учебната такса от американски институции:

 

БЪЛГАРИЯ

Exeter, U of

Oxford, U of

Erasmus U (Rotterdam)

Bates College

Ohio Wesleyan U

АУБ

Glasgow, U of

Oxford Brookes U

European U (Barcelona)

Bennington College

Pace U

Медицински у-тет (София)

Glasgow School of Art

Plymouth, U of

Graz, U of

Bentley U

Pennsylvania, U of

НХА

Greenwich, U of

Portsmouth, U of

Groningen, U of

Berklee College of Music

Pomona College

НБУ

Hull, U of

Reading, U of

Heinrich Heine U

Brown U

Princeton U

СУ

Imperial College

Robert Gordon U

Hochschule Deggendorf

Chicago, U of

Ramapo College (NJ)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Kingston U

Salford, U of

Hotel Institute Montreux

Columbia U

Reed College

Aberdeen, U of

Lancaster U

Sheffield, U of

Instituto Europeo di Design

Cornell U

Richmond, U of

Abertay Dundee U

Leeds, U of

Sheffield College

Jacobs U (Bremen)

Dartmouth College

Savannah College

Arts U Bournemouth

Leicester, U of

Sheffield Hallam U

John Cabot U (Rome)

Davidson College

Stanford U

Aston U

Liverpool, U of

Southampton, U of

Maastricht U

Dickinson College

Suffolk U

Bangor U

London, U of

Southampton Solent U

NABA (Milan)

Drexel U

Syracuse U

Bath, U of

 -Goldsmiths College

St. Andrews, U of

Roosevelt Academy

Flagler College

Trinity U

Birmingham, U of

 -King's College

Stirling, U of

Sciences Po

George Washington U

Tufts U

Birmingham City U

 -Queen Margaret U College

Strathclyde, U of

Technische U München

Grinnell College

UCLA

Bournemouth U

 -Queen Mary College

Surrey, U of

The American U of Paris

Harvard U

UC San Diego

Brighton, U of

 -Royal Holloway

U for the Creative Arts

The Hague U

Indiana U

Vanderbilt U

Bristol, U of

 -University College London

Warwick, U of

TUHH

Johns Hopkins U

Vassar College

Brunel U

London Metropolitan U

Westminster, U of

Twente, U of

Kenyon College

Washington and Lee U

Buckinghamshire New U

Loughborough U

West of Scotland, U of

University College Utrecht

Macalester College

Wellesley College

Cambridge, U of

Manchester, U of

York, U of

VIA U College (Aarhus)

McGill U

Williams College

Cardiff U

Manchester Metropolitan U

ЕС

Vienna, U of

Miami, U of

Worcester Polytechnic Inst.

Courtauld Inst. of Art

Middlesex U

BHMS (Luzern)

Vienna U of Technology

Mount Holyoke College

Yale U

Coventry U

Newcastle U

Bocconi U

Webster U (Vienna)

New York U

ДРУГИ

Dundee, U of

Northampton, U of

Delft U of Technology

САЩ И КАНАДА

North Carolina, U of

Central Queensland U

Durham U

Nottingham, U of

Den Haag Hotelschool

Adelphi U

Northeastern U

New York U, Abu Dhabi

Edinburgh, U of

Nottingham Trent U

EBS Universität

American U

Northwestern U

New York U, Shanghai

Edinburgh Napier U

     

Oberlin College

Pontifical Catholic U