Ученици

Понастоящем в Американския колеж в София учат 842 ученици, като 3% от тях са чуждестранни ученици.

studentsjpg

Блокова система

Блоковата система цели да се почувстват учениците приобщени към по-малка група в рамките на голямото училище, да улесни взаимодействието между различните випуски и да развива взаимопомощта.

Учениците в Американския колеж се разделят на осем групи.

Две от тях са групата на подготвителния (осми) клас и групата на зрелостниците. Тъй като осмокласниците са за първа година в колежа, а дванадестокласниците скоро ще завършат своето обучение тук, най-добре е те да бъдат в самостоятелни групи.

Учениците от 9. до 11. клас са разпределени в шест блока:

 • Дуло (Dulo)
 • Соколите (Falcons)
 • Пламтящите тигри (Flaming Tigers)
 • Златните лъвове (Golden Lions)
 • Магма (Magma)
 • Тангра (Tangra)

Всеки блок се състои средно от 88 ученици с равен брой момчета и момичета. Различните класове също имат равен брой представители в рамките на блока.

Подкрепа

Преподавателите също принадлежат към някой от блоковете към отделните випуски и играят ролята на съветници за по-малка група от 9 до 11 ученика. Задачата им е да наблюдават академичното развитие, поведението и социалния прогрес на учениците в групата, както и да ги подкрепят и напътстват. Работата на съветниците се наблюдава от Деканите по випуски, които оказват допълнителна подкрепа както на учениците, така и на съветниците. 
 

Доклади

Преподавателите и администрацията на Колежа могат да пишат неофициални кратки доклади за учениците, за да информират за случаи, свързани с академичното им развитие и поведение. Докладите се пишат и разпращат електронно до учениците, техните съветници, родителите им, Декана на випуска и Декана на учениците. 

Изпращането на доклади има три цели:
1)      да се обърне внимание на възникнал академичен проблем или проблем в поведението на ученика още в началната му фаза;

2)      академичните успехи и достойните за похвала постъпки на учениците да бъдат отбелязвани и поощрявани;

3)      да се разпространява важна информация за учениците до техните преподаватели, съветници и родители.

Изисквания

Американският колеж в София поддържа много високи изисквания към своите ученици.

Прави се най-доброто, за да се осигурят системи за подпомагане на учениците, така че да могат да посрещнат нашите изисквания и да извлекат възможно най-голяма полза от пребиваването си в Колежа.
Ценности

Академичната общност в Американския колеж в София се състои от учители, ученици, администрация и родители. Ние вярвяме, че ученето е процес на сътрудничество, който включва активното участие на всички тези членове. Над всичко ние ценим стремежа към съвършенство както научно, така и гражданско. За постигане на отлични резултати, всички членове на нашата общност трябва да се посветят на следните ценности:
 • ОТГОВОРНОСТ - всеки член на общността е отговорен за действията си.
   
 • ЧЕСТ - всеки член в действията си е воден от честност и доверие.
   
 • УВАЖЕНИЕ - всеки член на общността се отнася към всички останали с уважение и внимание. 

Членовете на академичната общност в Американския колеж в София трябва да представят колежанските ценности – отговорност, чест и уважение - и да се превърнат в техни посланици както в училище, така и извън Колежа.

Основни изисквания

Всеки ученик е длъжен да спазва правилата на Колежа, които са посочени в Правилника за вътрешния ред на Американския колеж в София. Тези правила са разделени в четири основни категории:

 • ПОСЕЩАЕМОСТ: Вярваме, че присъствието на учениците в клас е от изключителна важност и очакваме те да положат всички усилия да не пропускат учебни часове. Посещаемостта се следи стриктно. В случай че на наши ученици се наложи да отсъстват, те трябва да спазят протокола, за да бъдат извинени отсъствията им. Всеки ученик, който не следва тези правила или надвиши определения брой отсъствия за един срок, може да бъде поставен на изпитателен срок  за отсъствия от учебни занятия.
 • АКАДЕМИЧНА ЧЕСТНОСТ: Очакваме всеки ученик да бъде отговорен за собствената си академична работа и всички задания, които предава или прави в час, да са изготвяни само и единствено от него. Учениците ни следва да познават добре разликата между оказване на помощ на съученик и преписване, както и да са наясно какво представлява плагиатството. Ученик, който не е съумял да отговори на очакванията ни в тази категория, може да бъде поставен на изпитателен срок за академично поведение.
 • ПОВЕДЕНИЕ: Очакваме от всеки ученик на Американския колеж да спазва правилата за поведение в Колежа. Цигари, алкохол, наркотици и оръжия са строго забранени на територията на Колежа. В допълнение от учениците се изисква да проявяват уважение един към друг и към всички възрастни от общността на Американския колеж. Ученик, нарушил правилата за поведение, може да бъде поставен на изпитателен срок за поведение.
 • АКАДЕМИЧЕН УСПЕХ: Очакваме от нашите ученици да бъдат отдадени на академичната си работа както в училище, така и у дома. Изпитващите затруднения следва да потърсят помощ от своите учители в часовете за консултации. Учениците, които не успеят да постигнат среден успех 4.50, се поставят на изпитателен срок за успех.

Надзорна комисия на Декана

Учениците, нарушили някое от правилата в Колежа, могат да бъдат извикани да се явят пред Надзорната комисия на Декана. Комисията се състои от шестима учители, избрани от преподавателския състав, както и от трима членове на висшата администрация: Президента, Заместник-директора и Декана. Допълнително присъства и един ученик, който не гласува, но наблюдава срещите на Комисията. Родителите на извиканите ученици също могат да присъстват на тези срещи.

Надзорната комисия на Декана взема всички решения за поставяне на изпитателен срок в Американския колеж. Ако учениците на изпитателен срок не се справят със зададените им условия, Комисията може да реши те да бъдат изключени от Колежа. Решенията на Комисията могат да бъдат обжалвани.

Извънкласни дейности

Американският колеж в София има отлично развита програма за извънкласни дейности, целяща да се създаде мост между академичния свят в Колежа и живота извън неговите предели. Програмата е създадена, за да работи в подкрепа на концепцията за цялостно образование, което подготвя учениците за  всички аспекти на живота след Колежа.

Програмата CAS (Creativity, Action, and Service или „Творчество, действие и служба в полза на обществото”) е въведена в Колежа през 2005 година и задава модел за организиране и насърчаване на учениците да участват в разнообразни извънкласни дейности. Програмата поощрява развитието на младите хора в креативно мислещи и ангажирани членове на обществото. В допълнение, участието в дейностите на програмата CAS насърчава придобиването на полезни умения, които не са непременно свързани с учебния материал. В нейните рамки учениците развиват силно изразено чувство на принадлежност към обществото и съзряват за идеята, че могат позитивно и ефективно да повлияят на неговото развитие.

Проектите от програмата CAS обхващат широк диапазон от дейности и всеки ученик има възможност да се включи в един или повече проекти в зависимост от интересите си: танци, театър, изкуство, спорт, излети в планината, бивакуване, оказване на помощ с учебния материал на съученици, служба в полза на обществото и др. Някои от извънкласните дейности са организирани като клубове, чиито членове се събират редовно след края на учебните занятия. Всеки проект по CAS и всеки клуб имат съветник от преподавателския екип, чиято задача е да организира и да дава насоки за развитието на съответната дейност. 

Както е отбелязано в Правилника на Колежа, “От всички ученици в Американския колеж от 9. до 12. клас, които получават американска диплома, се очаква ежегодно успешно да се включват в програмата CAS.” Изискването е да се покрият 75 астрономически часа на учебна година. Посрещането на това изискване позволява на учениците да се посветят дългосрочно на помощ на нуждаещи се, както и да демонстрират умения за критика и самооценка.

В Американският колеж в София се полагат усилия активното участие в програмата CAS не само да помогне на учениците да посрещнат и най-високите изисквания на университетите, но и да израснат като самостоятелни мислещи личности, напълно подготвени за успех в живота.

Моля, запознайте се с ученическия съвет!

Стипендии от Министерството на образованието и науката