Български език и литература

Основната задача на програмата по български език и литература в Колежа е изследването на връзката между езика и мисленето. Успоредно с обогатяването на знанията на учениците по история и теория на литературата, в Катедрата работим и върху развитието на устната и писмената реч, умението за четене и разбиране на текст, способностите за анализ, синтез и самостоятелно критическо мислене. С алтернативни задачи и проекти даваме възможност за изследователска и творческа работа в областта на литературата, изкуството, традиционната и съвременната култура. Към Катедрата е открит и Център по писане, който има за цел да подпомага учениците при проблеми като правопис, стил, развитие и защитаване на идеи, структуриране на различните жанрове съчинения и др. Курсовете за подготовка за Държавния зрелостен изпит са възможност за учениците да преговорят, допълнят и разширят знанията си от редовните часове.
„Беседа”, литературното списание, издавано от Катедрата, е вече с 15-годишна традиция. Много от нашите автори са с награди от престижни национални литературни конкурси, а някои са вече с публикувани книги и са известни имена в модерната българска литература.

Английски език и литература

Катедрата по английски език и литература следва програма за подготовка на 9-12. клас, фокусирана върху писане, критическо четене и литературен анализ. Успоредно с това учениците от всички класове развиват уменията си по английски език. Искаме нашите ученици да станат по-добри читатели, да разсъждават критически, да развиват и академичното, и извънакадемичното си писане, да се радват на учебните занимания и да им се отдават изцяло.

Английски език в осми клас

Мисията на Катедрата по английски език в осми клас е да подготви учениците от осми клас за предизвикателствата на академичната им работа в Американския колеж. Това се постига чрез солидна подготовка по английски език, както и чрез изграждане на академична увереност и компетенции, с които учениците да могат да се справят успешно с изискванията за изучаване на различните учебни дисциплини на английски език. Непрекъснато отделяме внимание на всяко от езиковите умения - четене, писане, говорене и слушане. Подпомагаме развитието на умения за учене - основата на успеха в учението. Основна цел на катедрата ни е качествено образование в приятелска, но и структурирана среда, поддържаща взаимоуважение и интелектуално любопитство. Ценим и насърчаваме силните връзки и добрата комуникация между учители, ученици и родители.

Чужди езици

Катедрата по чужди езици се съобразява с изискванията на Общата европейска рамка за езиците и предлага в редовните часове четиригодишно обучение по испански, немски и френски език. Основна цел е развиването на четирите езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Нашите учители се стремят да развият задълбочен поглед към езика, включващ представа за културата и историческото развитие на страните, в които се говорят преподаваните езици. В края на обучението си нашите ученици успешно покриват изискванията съответстващи на ниво B1-B2 от Европейската езикова рамка. Обучението по програмата IB е съобразено с индивидуалните потребности на нашите чуждестранни ученици и през годините всички те успешно се представят на изпитите. Часовете по свободно избираема подготовка целят задълбочено занимание с различни езикови или културни аспекти от обучението, разширяват познанията и шлифоват езиковите умения на нашите напреднали ученици.

Хуманитарни науки и изящни изкуства

Основната цел на Катедрата по хуманитарни науки и изящни изкуства е да подпомага развитието на въображението, творчеството и аналитичното мислене на учениците, като им осигури необходимото за това познание. Членовете на катедрата се стремят да разширят уменията на учениците за самоизразяване и самопреценка, както и способностите им за критическо мислене и общуване. С придобиването на многообразни и общественополезни познания за света те стават независими, мислещи и активни граждани.

Математика

Главната цел в работата на учителите от катедрата е да запознаят учениците с идеите и понятията в областта на математиката, както и да развият у тях аналитични и технически умения за прилагане на техните математически знания в процеса на решаване на разнообразни научни и практически задачи. Натрупаните знания и придобитите умения обуславят традиционно успешното участие на нашите ученици в национални и международни математически състезания и изпити преди и след завършването им на Колежа.

Информатика

Главната цел в работата на учителите от катедрата е да запознаят учениците с идеите и понятията в областта на информатиката, както и да развият у тях аналитични и технически умения за прилагане на техните IT знания в процеса на решаване на разнообразни научни и практически задачи. Учениците трябва да умеят да създават хипотези и развиват идеи, както и да доказват аналитично и практически тяхната достоверност. Натрупаните знания и придобитите умения обуславят традиционно успешното участие на нашите ученици в национални и международни IT състезания и изпити.

Природни науки

В Катедрата по природни науки целим да подобрим уменията на нашите ученици в области като критическо мислене, самостоятелен анализ, решаване на задачи, провеждане на опити и публикуване на достигнатите резултати и изводи, като се придържаме към съвременните образователни стандарти и методи. В допълнение работим усилено, за да дадем шанс на учениците, които имат интерес и талант в областта на природните науки, да развият уменията си, както и да натрупат познания извън задължителния учебен материал. Катедрата предлага допълнителни профилирани часове по физика и химия, свободноизбираеми дисциплини, подготвящи за изпитите Advanced Placement (AP) по биология, химия и физика, както и за тестовете SAT II по тези предмети. Целта ни е била и си остава да запознаем учениците си с науката чрез разнообразна работа в час и по време на извънкласните дейности, както и да разкрием максимално пред тях възможностите, които изследователската работа и експериментите предлагат. Членовете на Клуба по природни науки към Колежа са отличени с редица награди в национални олимпиади по физика и астрономия. А представителният ни отбор по природни науки е участвал вече четири пъти в Международния турнир за млади физици, като на два пъти взема втора награда. Една от традициите ни е и ежегодният Празник на природните науки, който от 1996 година отбелязваме заедно с цялата общност на Колежа.

Спорт

Спортната програма в Колежа има за цел да подобри и развие спортните умения и навици на учениците, да обогати теоретичните им познания относно различни спортни дисциплини и да спомогне за усъвършенстване на физически качества като скорост, гъвкавост, ловкост и сила. Постигаме тези цели като провеждаме интензивни спортни часове, стремейки се да поддържаме интереса на учениците и като ги оценяваме обективно. Полагаме особени усилия и да намалим стреса им като ги насърчаваме да водят здравословен начин на живот. В допълнение към редовните спортни занимания, катедрата предлага и редица свободноизбираеми предмети с надеждата спортът да се превърне в неотменна част от живота на нашите ученици.