Политика за подаване на сигнали

Американският колеж в София („Колежът“) се стреми да спазва принципа на публичната отчетност и да развива култура, в която е безопасно и приемливо за всички служители и други лица, които са узнали за нарушения в работен контекст, да подадат сигнал, ако имат основателно предположение, че се извършва нарушение. Целта на настоящата Политика за подаване на сигнали за нарушения е да се създаде среда, която насърчава и предоставя възможност на лицата да подават сигнали за предполагаеми нарушения на закона и на правилата за поведение съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Българският закон за подаване на сигнали“).

Подаване на сигнали съгласно Българския закон за подаване на сигнали

Всяко лице, попадащо в обхвата на Българския закон за подаване на сигнали, се насърчава да докладва незабавно за всякакви потвърдени или предполагаеми нарушения на съответните закони, свързани с предотвратяване на изпирането на пари, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и др. Случаите, които следва да бъдат докладвани като нарушения в обхвата на настоящата Политика, обхващат, но не се ограничават до, действия, свързани с измама, кражба, присвояване, неправомерно изразходване на средства и незаконно поведение.

Анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат съгласно Българския закон за подаване на сигнали за нарушения, но могат да бъдат разгледани по реда на Кодекса за поведение на Американския колеж в София.

Отговорните лица, както и начините за и процесът на подаване на сигнали съгласно Българския закон за подаване на сигнали, са описани в Анекс А към настоящата Политика, озаглавен „Процедура за подаване на сигнали съгласно Закона за сигналите“, към който е приложен и Формулярът за подаване на сигнали, приет от Комисията за защита на личните данни. Анекс А е достъпен и на [www.acs.bg].

Без ответни действия

Колежът насърчава докладването на всякакви предполагаеми нарушения, попадащи в обхвата на настоящата Политика, чрез подаване на сигнали. Училището строго забранява всякакви ответни действия срещу лица, които добросъвестно подават сигнали за случаи, за които смятат, че попадат в обхвата на Политиката, или които участват в разследвания, свързани с такива сигнали. В случай, че някое лице смята, че е било подложено на ответни действия, то трябва незабавно да информира Отговорника за получаване на сигнали. Ако бъде установено, че дадено лице е предприело ответни действия срещу подател на сигнал, който добросъвестно е докладвал за действителни или предполагаеми нарушения съгласно настоящата Политика, то на това лице може да бъде наложено дисциплинарно наказание, включително прекратяване на трудовото правоотношение.

Отговорник за получаване на сигнали

Отговорникът за получаване на сигнали в Американския колеж в София носи отговорността за започване на разследване на всички сигнали, попадащи в обхвата на настоящата Политика. Сигналите могат да бъдат подадени писмено или устно, или по искане на подателя - чрез лична среща с Отговорника за получаване на сигнали в разумен срок в предварително уговорен ден и час.

Добросъвестно поведение

Лицата, които подават сигнал за действително или предполагаемо нарушение съгласно настоящата Политика, трябва да го направят добросъвестно и ако са имали основателни причини да смятат, че подадената информация е свързана с нарушение. Всякакви твърдения, за които се установи, че са неоснователни и са направени злонамерено или със съзнанието за тяхната невярност, ще се считат за сериозно дисциплинарно нарушение.

Поверителност

Сигналите, касаещи действителни или предполагаеми нарушения, ще бъдат третирани като поверителни.

Влизане в сила

Настоящата Политика за подаване на сигнали и Анекс А към нея са одобрени на 17 декември 2023 г. от Емили Сарджънт-Бийзли, Президент на Американския колеж в София, и от Борда на настоятелите на Американския колеж в София.

АНЕКС А. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СИГНАЛИТЕ

Настоящата Процедура за подаване на сигнали съгласно Закона за сигналите определя условията и реда за вътрешно подаване на Сигнали до Американския колеж в София по реда на Закона за сигналите, както е дефиниран по-долу.


1. ДЕФИНИЦИИ

Освен ако не е посочено друго в настоящата Процедура за подаване на сигнали съгласно Закона за сигналите, термините, изписани с главни букви по-долу, ще имат следното значение:

(i) „Американският колеж“ или „Колежът“ означава частно училище Американски колеж в София, с адрес в град София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, Алея „Флойд Бляк“, БУЛСТАТ 000678378; Пощенски адрес: Пощенска кутия 873, 1000 София, България;

(ii) „ЕС“ означава Европейски съюз;

(iii) „Закон за сигналите“ означава българският Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

(iv) „Засегнато лице" е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на Сигнал като лице, на което се приписва Нарушение или с което това лице е свързано;

(v) „ЗЗЛД“ означава българският Закон за защита на личите данни;

(vi) „Извънреден отговорник за получаване на сигнали“ означава служител, определен от Колежа, който отговаря за приемането, регистрирането и разглеждането на Сигнали, които не могат да бъдат приети и разгледани от Отговорника за получаване на сигнали, поради наличие на конфликт на интереси или отсъствие на Отговорника за получаване на сигнали от работа към момента на подаване на Сигнала;

(vii) „Информация за нарушение" е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални Нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в Колежа, както и за опити за прикриване на Нарушения;

(viii) „КЗЛД“ означава българската Комисия за защита на лични данни;

(ix) „Лица, свързани с Подателя“ са лица, които са свързани с Подателя посредством работата или са роднини на Подателя и които могат да бъдат подложени на Ответни действия поради подаването на Сигнал;

(x) „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

(xi) „Нарушение“ означава действие или бездействие, което:

- е незаконосъобразно и е свързано с българското законодателство или с актовете на ЕС в областите, посочени в чл. 2 по-долу; или
- противоречи на предмета или целта на правилата в актовете на ЕС в областите, посочени в чл. чл. 2 по-долу;

(xii) „Обратна информация" е предоставянето на Подателя на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като Последващо действие, както и за основанията за въпросното Последващо действие;

(xiii) „ОРЗД“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

(xiv) „Ответни действия" са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в Работен контекст, предизвикано е от подаване на Сигнал, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи Подателя;

(xv) „Отговорник за получаване на сигнали“ означава служител, определен от Колежа, който отговаря за приемането, регистрирането и разглеждането на Сигнали;

(xvi) „Подател“ означава лице, което подава Сигнал в обхвата на настоящата Процедура;

(xvii) „Процедура“ означава настоящата Процедура за подаване на сигнали съгласно Закона за сигналите;

(xviii)„Последващи действия" са всяко действие, предприето от Отговорника за получаване на сигнали с цел оценка на точността на представените в Сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното Нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване или приключване на процедурата;

(xix) „Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности извършвани за/ в/ в полза на Колежа, чрез които, независимо от тяхното естество, дадено лице е получило Информация за нарушение и в рамките на които това лице може да бъде подложено на Ответни действия, ако подаде такава информация.

(xx) „Сигнал“ означава сигнал, който съдържа Информация за нарушение и който е подаден при условията на настоящата Процедура;

(xxi) „УИН“ означава уникален идентификационен номер, който се генерира от интернет страницата на КЗЛД за целите на регистриране на Сигнал от Отговорника за получаване на сигнали, съгласно изискванията на Закон за сигналите;

(xxii) „Формуляр“ означава формулярът, който се използва от Колежа за регистриране на Сигнали, утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г., със съответните последващи изменения и допълнения, и приложен като Приложение №1 към настоящата Процедура;


2. ОБХВАТ

2.1. Настоящата Процедура се прилага единствено по отношение на Сигнали за:

(a) нарушения на българското законодателство или на актове на ЕС в областта на:
- обществените поръчки;
- финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- безопасността и съответствието на продуктите;
- безопасността на транспорта;
- опазването на околната среда;
- радиационната защита и ядрената безопасност;
- безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- общественото здраве;
- защитата на потребителите;
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- сигурността на мрежите и информационните системи;

(b) нарушения, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

(c) нарушения на правилата на вътрешния пазар на ЕС по смисъла на чл. 26, параграф 2 от ДФЕС, включително правилата на ЕС и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

(d) нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

(e) извършено престъпление от общ характер, за което Подателят е узнал във връзка с извършване на своята работа;

(f) нарушения на българското законодателство в областта на:
- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудовото законодателство.

2.2. Подателите трябва да следват настоящата Процедура, когато докладват Нарушения, попадащи в обхвата на чл. 2.1 по-горе. За нередности, които не представляват Нарушения по смисъла на настоящата Процедура, могат да се прилагат други, процедури или политики на Колежа.


3. ПОДАТЕЛ

Подател може да бъде:

(i) работник по смисъла на член 45, параграф 1 от ДФЕС, включително работник, служител, или друго лице, което полага наемен труд в Колежа, независимо от характера на работата, начина на заплащането и източника на финансирането;
(ii) лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от ДФЕС, включително лице, което полага труд за Колежа без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
(iii) доброволец, платен или неплатен или стажант;
(iv) член на „София Американ Скуулс Инкорпорейтид“ или член на Борда на настоятелите на Американския колеж в София;
(v) лице, което работи за Колежа, негови изпълнители, подизпълнители или доставчици;
(vi) лице, чието трудово правоотношение с Колежа предстои да започне в случаи, в които Информацията за нарушение е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
(vii) работник или служител, получил Информация за нарушение в рамките на трудово правоотношение с Колежа, което е прекратено към момента на подаване на Сигнала.


4. ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

4.1. Сигнал може да бъде подаден устно или писмено до Отговорника за получаване на сигнали. Данните за контакт с Отговорника за получаване на сигнали са, както следва:

Устно подаване: чрез уреждане на лична среща с имейл съобщение или чрез директна среща с Отговорника за получаване на сигнали.

Писмено подаване: чрез изпращане на сигнала на имейл адреса на Отговорника за получаване на сигнали или чрез директна среща с Отговорника за получаване на сигнали.

Име: Елка Дачева
Електронен адрес: designatedemployee@acsbg.org

 

4.2. Ако Подател желае да подаде Сигнал срещу Отговорника за получаване на сигнали или докато Отговорникът за получаване на сигнали отсъства от работа, той трябва да адресира Сигнала до Извънредния отговорник за получаване на сигнали. Извънредният отговорник за получаване на сигнали разглежда само Сигнали, които са подадени срещу Отговорника за получаване на сигнали или когато Отговорникът за получаване на сигнали отсъства от работа. В тези случаи Извънредният отговорник за получаване на сигнали има всички права и отговорности на Отговорника за получаване на сигнали и всички референции към Отговорника за получаване на сигнали в тази Процедура ще се считат за референции към Извънредния отговорник за получаване на сигнали. Данните за контакт на Извънредния отговорник за получаване на сигнали, са както следва:

Име: Марк Макгивърн
Електронен адрес: secondarydesignatedemployee@acsbg.org


4.3. Устният Сигнал може да бъде подаден до Отговорника за получаване на сигнали, по искане на Подателя – чрез лична среща с Отговорника за получаване на сигнали в уговорен подходящ срок, която се провежда в помещенията на Колежа, където е работното място на Отговорника за получаване на сигнали, или в други подходящи помещения, но във всички случаи, без да присъстват други лица, и където не се осъществява видеонаблюдение (включително видео и/или звукозапис). Устният Сигнал се документира, чрез попълване на Формуляра от Отговорника за получаване на сигнали, който предлага на Подателя да го подпише при желание от негова страна. Съгласието или отказът на Подателя се отбелязва на съответното място във Формуляра, след проверка на неговата самоличност, чрез представяне на документ за самоличност. Подателят следва да подпише Формуляра в срок не по-късно от 7 (седем) дни след поканата.


4.4. Писменият сигнал може:

(i) да се подаде по електронна поща;

(ii) да се предаде лично на Отговорника за получаване на сигнали;

(iii) да се изпрати чрез пощенска/ куриерска пратка до адреса на Колежа, посочен в чл. 1, т. (i) по-горе, като пратката задължително се адресира до Отговорника за получаване на сигнали.

4.5. Препоръчително е Сигнали да се подават по някой от начините, посочени в чл. 4.4, т. (i) или т. (ii) по-горе, само в случай, че това е невъзможно или твърде обременително –по начина, посочен в чл. чл. 4.4, т. (iii).

4.6. При писмено подаване на Сигнал по някой от начините, посочени в чл. 4.4 по-горе, Подателят може, но не е длъжен, да използва Формуляра, като попълни единствено части I - V, и да го подпише. Ако Сигналът се предава лично на Отговорника за получаване на сигнали или се изпраща чрез пощенска/куриерска пратка Подателят следва да го е подписал със саморъчен подпис, а ако се изпраща по електронна поща – с квалифициран електронен подпис. Формулярът е достъпен на уебсайта на КЗЛД, на уебсайта на Колежа (www.acs.bg), както и в Правилника за работата на преподавателите и служителите.

4.7. Ако Подателят реши да не използва Формуляра (чл. 4.6), Сигналът трябва да съдържа поне следната информация:
- имена, адрес за кореспонденция и телефон на Подателя, както и електронна поща, ако има такава;
- качество на Подателя, съобразно посоченото в чл. 3 по-горе;
- имената на Засегнатото лице, и неговата месторабота (наименование и ЕИК/ БУЛСТАТ на работодателя), ако Сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
- конкретни данни за Нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и дата/ период на извършване на Нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или - - обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на Подателя;
- дата на подаване на Сигнала;
- саморъчен подпис, квалифициран електронен подпис или друга идентификация на Подателя;
- в коя от областите, посочени в чл. 2.1 по-горе, попада Нарушението.

4.8. В Сигнала Подателят може да посочи кои лица, различни от Подателя, се ползват със защита, като посочи:
лицата, които помагат на Подателя в процеса на подаване на Сигнал;
Лицата свързани с Подателя, които могат да бъдат подложени на Ответни действия поради сигнализирането;
юридически лица, в които Подателят притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

4.9. Към Сигнала Подателят може да приложи всякакъв вид източници на информация (доказателства), подкрепящи изложените в него твърдения, и/или да се позове на документи, както и да посочи данни за лица, които могат да потвърдят съобщените данни или които могат да предоставят допълнителна информация.

4.10. Сигнал може да бъде подаден и чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). Пълномощното се прилага към Сигнала в оригинал.

4.11. Анонимни Сигнали или Сигнали, отнасящи се до Нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат по реда на тази Процедура. Такива Сигнали обаче могат да бъдат разгледани по реда на други процедури или политики на Колежа, за което Подателят ще бъде надлежно уведомен.


5. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА СИГНАЛА И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

5.1. След получаване на Сигнала Отговорникът за получаване на сигнали трябва да получи УИН от интернет страницата на КЗЛД.

5.2. В срок от 7 (седем) дни след получаването на Сигнала, Отговорникът за получаване на сигнали потвърждава на Подателя получаването и регистрирането му, като го информира за неговия УИН, дата на регистрация и входящия регистрационен номер на Колежа. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със Сигнала се прилага към този УИН.

5.3. Всяка нова или непосочена при подаването на Сигнала информация може да бъде предоставена допълнително от Подателя. При подаването на такава информация Подателят следва да посочи получения за Сигнала УИН.

5.4. В случай, че фактите, посочени в Сигнала бъдат потвърдени, Отговорникът за получаване на сигнали организира предприемането на Последващи действия.

5.5. Отговорникът за получаване на сигнали предоставя Обратна информация на Подателя за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на Сигнала или, ако не е било изпратено потвърждение на Подателя, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичане на 7-дневния срок по чл. 5.2 за потвърждаване на получаването на Сигнала.

5.6. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват за срок от 5 години след приключване на разглеждането на Сигнала, след което се унищожават, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения Сигнал.


6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. Самоличността на Подателя и на всяко друго лице упоменато в Сигнала е известна единствено на Отговорника за получаване на сигнали и на онези служители на Колежа, на които тази информация е необходима за изпълнение на служебните им задължения, свързани с разглеждането на Сигнала и предприемане на Последващи действия.

6.2. Колежът прилага подходящи мерки за защита на информацията, свързана с подадените Сигнали. Отговорникът за получаване на сигнали може да предостави информация, свързана със Сигнал, в случай че няма конфликт на интереси и при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“, само и единствено на:
(i) Президента на Колежа или лица, упълномощени от Президента на Колежа, както и на членове на Борда на настоятелите на Американския колеж в София – в случай че техният достъп до информацията е необходим с оглед изпълнението на задълженията на Колежа съгласно Закона за сигналите (по-конкретно – с оглед предприемане на мерки с цел преустановяване или предотвратяване на Нарушението);
(ii) други служители на Колежа, на които в конкретния случай, тази информация е необходима за изпълнение на служебните им задължения (напр. служители на Колежа, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в Сигнала Нарушение; служители на Колежа, които съдействат на Отговорника за получаване на сигнали във връзка с разглеждането на Сигнала и/ или с предприемане и организиране на Последващи действия);
(iii) външни юридически или други консултанти/ съветници на Колежа (включително, но не само, адвокатски кантори и др.), ако в конкретния случай тяхното съдействие е необходимо с оглед разглеждането на Сигнала и/ или предприемането на Последващи действия от Колежа.

6.3. Всички лица, които имат достъп до информация, свързана със Сигналите, са обвързани от задължения за поверителност и неразкриване на тази информация на трети лица, включително на други служители на Колежа.

6.4. Разкриването на самоличността на Подателя или на информацията, свързана с подадените Сигнали, се допуска само при изрично писмено съгласие на Подателя.

6.5. Самоличността на Подателя и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на Засегнатото лице. В тези случаи, преди разкриването на самоличността на Подателя или на информацията, свързана с подадените Сигнали, Отговорникът за получаване на сигнали уведомява Подателя за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и включва причините за разкриването. Подателят не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.


7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Колежът обработва Лични данни за целите на прилагане на тази Процедура в съответствие с ОРЗД и ЗЗЛД, при условията на Уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни, приложено като Приложение №2 към настоящата Процедура. С подаването на Сигнал, Подателят потвърждава, че е прочел и се е запознал с това Уведомление.

7.2. Не се събират Лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния Сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.


8. ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ И НА ДРУГИ ЛИЦА

8.1. Колежът няма да предприема каквито и да са форми на Ответни действия (включително, но не само, уволнение, изменение на мястото или характера на работата, пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране и др.) спрямо Подател, имащи характера на репресия и поставящи го в неблагоприятно положение, включително и заплахи или опити за такива действия.

8.2. Защита по смисъла на горния чл. 8.1 се предоставя също на:

(i) лица, които помагат на Подателя в процеса на подаване на Сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
(ii) Лица, свързани с Подателя;
(iii) юридически лица, в които Подателят притежава дялово участие, за които работи или с които е свързан по друг начин в Работен контекст.

8.3. Подател, който е подал Сигнал вътрешно, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

(i) Подателят е имал основателна причина да счита, че подадената Информация за нарушението е била вярна към момента на подаването ѝ, и че тази информация попада в обхвата на чл. 2.1 по-горе; и
(ii) Подателят е подал Сигнал при условията и по реда на тази Процедура.

 

9. ОТГОВОРНОСТ НА ПОДАТЕЛЯ

9.1. За неверни или заблуждаващи твърдения Подателят носи отговорност за набедяване съгласно чл. 286 от българския Наказателен кодекс.

9.2. Когато се установи, че Подателят съзнателно е подал Сигнал с невярна информация, той може да бъде наказан от компетентните органи с глоба от 3 000 лв. до 7 000 лв.

9.3. Ако Подателят съзнателно е подал Сигнал с невярна информация, Засегнатото лице може да претендира обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди от такъв Сигнал.

9.4. Подателят носи отговорност за всяко действие или бездействие, което не е свързано с подаването на Сигнал или не е необходимо за разкриване на Нарушение.


10. ВЪНШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

10.1. Освен по реда на настоящата Процедура, сигнали за Нарушения могат да бъдат подавани и външно, до КЗЛД, като се използват данните за контакт, посочени на уебсайта на КЗЛД.

10.2. С оглед възможността за бързо предотвратяване на Нарушение или отстраняване на последиците от такова Нарушение, Подателите се насърчават да подават сигнали вътрешно, освен ако за Подателя съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала.


11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Следните Приложения представляват неразделна част от настоящата Процедура:

(i) Приложение №1 – Формуляр за регистриране на Сигнали;
(ii) Приложение №2 – Уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни.


12. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕГЛЕД

Настоящата Процедура е в сила от 17 декември 2023 г.

12.1. Настоящата Процедура подлежи на преглед, и, ако е необходимо – на актуализация, най-малко веднъж на три години.